Cụ thể như sau

TT

Tên đơn vị

Số người

làm việc

Số lượng cấp trưởng

Số lượng cấp phó

1

Lãnh đạo

02

01

01

2

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

08

01

01

3

Phòng Đào tạo

45

01

4

Phòng Giám sát GTVT đường bộ

11

01

5

Tổng cộng

66

02

04