PHÒNG GIÁM SÁT GTVT

————————————————————————————————–

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG VẬN TẢI: LÝ THANH TÙNG

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại: 0912479900

– Email: lythanhtung@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi công việc của phòng. Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về công tác giám sát giao thông vận tải đường bộ; quản lý dữ liệu thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết, cabin điện tử và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

– Thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giám sát giao thông vận tải; đào tạo, sát hạch lái xe; các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải, Lãnh đạo trung tâm để hướng dẫn triển khai, áp dụng.

– Xây dựng, lập dự thảo Kế hoạch giám sát thường xuyên hàng năm.

– Xây dựng kế hoạch giám sát từng tháng, phân bổ danh mục, khối lượng cho từng thành viên của phòng để triển khai thực hiện.

– Phối hợp với Phòng Đào tạo: thực hiện theo kế hoạch đào tạo, quản lý dữ liệu thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết, cabin điện tử, giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe lái xe ô tô các hạng.

– Phối hợp với Phòng Kế hoạch-tổng hợp: xây dựng định mức, khối lượng giám sát lập định mức dự toán tài chính theo vị trí việc làm.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao và các nhiệm vụ kiêm nhiệm, phân công tại các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác… của Trung tâm.

 

———————————————————————————

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÁM SÁT GIAO THÔNG VẬN TẢI: ĐÀO TRỌNG LỄ

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán; Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý

– Trình độ LLCT: Sơ Cấp

– Điện thoại: 0399855666

– Email: daotrongle2@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Giúp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong việc tổ chức hoạt động giám sát giao thông vận tải đường bộ theo yêu cầu của công việc.

– Tổng hợp: báo cáo thường xuyên; báo cáo chuyên đề; báo cáo kết quả thực hiện (tháng, quý, cả năm).

 – Chuẩn bị hồ sơ, biên bản nghiệm thu khối lượng kết quả giám sát theo định kỳ về Sở Giao thông vận tải đúng tiến độ, chất lượng, đúng thời gian quy định.

– Trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe đầu kéo, báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao và các nhiệm vụ kiêm nhiệm, phân công tại các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác… của Trung tâm.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: ĐÀM QUANG TUẤN

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

– Trình độ LLCT: Sơ Cấp

– Điện thoại: 0978081333

– Email: damquangtuan@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe taxi, báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Chủ động lập kế hoạch giám sát chi tiết hàng tháng cho loại hình xe taxi.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: TRẦN VĂN ĐÔNG

 

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân quản lý kinh doanh.

– Trình độ LLCT: Trung cấp LLCT

– Điện thoại: 0982858188

– Email: tranvandong2@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao:

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe tải. Báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Lập kế hoạch giám sát chi tiết hàng tháng cho loại hình xe tải.  

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: TÔ CÔNG SỰ

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học chuyên ngành tin học

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0905188336

– Email: tocongsu@quangninh.gov.vn

Công việc chính được giao

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

–  Trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe tuyến cố định. Báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

–  Chủ động lập kế hoạch giám sát chi tiết hàng tháng cho loại hình xe tuyến cố định.  

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN: MẠC THÁI BÌNH

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân thực hành Công nghệ ôtô

– Trình độ LLCT: Sơ Cấp

– Điện thoại: 0916669219

– Email: macthaibinh@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao:

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe hợp đồng. Báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Chủ động lập kế hoạch giám sát chi tiết hàng tháng cho loại hình xe hợp đồng.  

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN VĂN SAN

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế

– Trình độ LLCT: Sơ Cấp

– Điện thoại: 0978558230

– Email: 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe tải. Báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Chủ động lập kế hoạch giám sát chi tiết hàng tháng cho loại hình xe tải.  

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN: HOÀNG HỮU TRUNG

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

– Trình độ LLCT:  Sơ Cấp

– Điện thoại: 0398862666

– Email: hoanghuutrung@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao:

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Trực tiếp giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe buýt, xe container. Báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Chủ động lập kế hoạch giám sát chi tiết hàng tháng cho loại hình xe buýt, xe container. 

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN: DƯƠNG TRUNG HIẾU

 

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng

– Trình độ LLCT: Sơ Cấp

– Điện thoại: 0932161903

– Email: duongtrunghieu2@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao:

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe hợp đồng. Báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Tổng hợp kết quả, lập báo cáo liên quan tới thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết, học cabin điện tử.

– Thực hiện công tác giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe ôtô

– Lập tổng hợp kết quả, lập báo cáo liên quan đến giám sát thời gian và quãng đường học lái xe hạng B1 số tự động.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN: NGUYỄN VĂN TRỊNH

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân điện tử viễn thông

– Trình độ LLCT:  Sơ cấp

– Điện thoại: 0906107897

– Email: nguyenvantrinh4@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ vận hành khai thác giao thông công cộng:

– Thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh vận tải của loại hình xe buýt, xe container. Báo cáo số liệu, kết quả giám sát theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Lập tổng hợp kết quả, lập báo cáo liên quan tới thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết, học cabin điện tử.

– Thực hiện công tác giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe ôtô

– Lập tổng hợp kết quả, lập báo cáo liên quan đến giám sát thời gian và quãng đường học lái xe ôtô

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.