PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

————————————————————————————————–

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP: TRẦN VŨ BA

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại: 0913325757

– Email: tranvuba@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi công việc của phòng. Tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về công tác kế hoạch; tổ chức – hành chính; tài chính kế toán, quản lý tài sản và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

– Công tác quản lý và sửa chữa, đầu tư xây dựng, định mức khấu hao vật tư, nhiên liệu, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và quản lý thu, chi tại Trung tâm sát hạch lái xe và giám sát GTVT Đường bộ Quảng ninh.

– Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch thu, chi hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch về vật tư, nhiên liệu, sửa chữa các phương tiện, thiết bị thuộc phòng quản lý.

– Xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư­ và thời gian bảo dư­ỡng sửa chữa các loại phư­ơng tiện thiết bị.

– Xây dựng các quy định về quản lý và sử dụng phương tiện, hệ thống thiết bị chấm điểm tự động, hệ thống giám sát giao thông vận tải đường bộ.

– Chủ trì và phối hợp với phòng phòng Đào tạo, phòng Giám sát lập dự toán, quyết toán thu chi tài chính của Trung tâm để trình duyệt làm căn cứ thực hiện;

– Tham mưu giải quyết các thủ tục về điều động, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ chế độ và thôi việc cho người lao động trong cơ quan theo quy định; quản lý, lưu trữ hồ sơ của viên chức, nhân viên, giáo viên và người lao động trong Trung tâm.

–  Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, nhân viên, giáo viên; đề xuất việc học tập nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Trung tâm.

– Giải quyết các thủ tục liên quan đến quyền lợi, chế độ cho cán bộ, nhân viên làm việc trong Trung tâm.

– Thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh tài chính – kế toán; các văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải, Lãnh đạo trung tâm để hướng dẫn triển khai, áp dụng.

– Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng, phương tiện đào tạo, sát hạch, tài sản, thiết bị khác trong đơn vị.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao và các nhiệm vụ kiêm nhiệm, phân công tại các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác… của Trung tâm.

 

———————————————————————————

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP: TRƯƠNG THỊ LƯƠNG

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại: 0356555886

– Email: truongthiluong2@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Giúp Trưởng phòng điều hành mọi hoạt động trong công tác tài chính, công tác nội vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Trung tâm về các công việc được giao, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác sau:

– Tổ chức thực hiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và các báo cáo khác hàng ngày, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công.

– Công tác Kế toán tổng hợp

– Xây dựng các kế hoạch tài chính hàng năm bao gồm: Dự toán chi tiêu hàng năm, Công khai ngân sách hang năm, tháng, quý, kế hoạch sửa chữa phương tiện.

– Thực hiện công tác quản lý, giám sát thu học phí đào tạo, sát hạch lái xe các hạng.

– Quản lý các phần mềm Kế toán của đơn vị.

– Công tác thanh toán qua tài khoản dịch vụ công Kho bạc và các tài khoản ngân hang của Đơn vị.

– Hỗ trợ với Trưởng phòng lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

– Tham gia công tác quyết toán đào tạo.

–  Theo dõi ngày công lao động, đôn đốc bình xét, lập bảng thanh toán lương hàng tháng. Kiểm soát giấy đi đường của cán bộ, nhân viên.

– Quản lý, theo dõi các hợp đồng dịch vụ: Điện, nước, điện thoại, báo chí, Internet, thuê văn phòng (nếu có) và các dịch vụ khác; quản lý khai thác mạng internet nội bộ cơ quan.

          – Phối hợp và cung cấp cho phòng Đào tạo các loại hồ sơ, chứng từ tài chính, vật tư liên quan đến các khóa đào tạo.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng phòng giao và các nhiệm vụ kiêm nhiệm, phân công tại các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ công tác… của Trung tâm.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: VŨ MINH TUẤN

 

– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân kế toán, trung cấp CNTT

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại: 0936882819

– Email: vuminhtuan2@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ quản trị công sở:

– Ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách, cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị;

– Thực hiện nhiệm vụ kế toán thanh toán, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ tài chính kế toán theo quy định;

– Thực hiện phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần hành, phần việc phụ trách và đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí;

– Tham gia nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán; các văn bản pháp luật hướng dẫn về chế độ nghiệp vụ kế toán.

-Trực tiếp kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị.

– Quản lý, giải quyết các thủ tục về bảo hiểm và chế độ chính sách cho người lao động.

– Là đầu mối xây dựng các kế hoạch luyện tập hàng tháng, kế hoạch sửa chữa phương tiện.

–  Phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch ôn luyện và sát hạch hàng tháng.

– Kiểm tra phương tiện trước khi sửa chữa, nghiệm thu sau khi hoàn thiện.

– Tham gia công tác tuyển sinh các khóa đào tạo.

– Tham gia công tác thu phí , lệ phí các kỳ thi sát hạch.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng KH-TH phân công.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: CAO THỊ LIỄU

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0778393468

– Email: caothilieu@quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ cơ quan:

– Thực hiện chế độ tài chính kế toán và quản lý tiền mặt đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Nhà nước;

– Thực hiện thu, chi tiền mặt đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ. Theo quy chế của đơn vị, cơ quan, tổ chức về vấn đề thu chi quỹ, thực hiện thu đúng và đủ.

– Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị, điều tiết cân đối giữa việc thu và chi  tài chính trong đơn vị.

– Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định.

– Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt, và làm các báo cáo chính xác và đầy đủ về quỹ tiền mặt.

– Thực hiện công tác xuất hóa đơn thu học phí các hạng và các hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị.

– Quản lý quỹ cơ quan theo quy định và chế độ hiện hành;

– Tham gia phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp, sát hạch.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng KH-TH phân công.

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: PHẠM THU HÀ

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0902004888

– Email: phamthuha6 @quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ:

– Theo dõi quản lý chung toàn bộ tài sản, thiết bị của Trung tâm và trực tiếp quản lý tài sản thuộc văn phòng, các phòng Lãnh đạo Trung tâm; Hội trường, kho lưu trữ hồ sơ.

– Lập sổ theo dõi tài sản của toàn đơn vị và phân chia tài sản cho từng phòng quản lý , kiểm kê nghiệm thu tài sản theo năm , trực tiếp quản lý phần mềm quản lý tài sản đơn vị.

– Tổ chức tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn đi và công văn đến theo quy định; Soạn thảo văn bản, photocopy tài liệu theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm hoặc đề nghị của các Trưởng , phó phòng; biên soạn, hướng dẫn mẫu các văn bản.

– Quản lý con dấu theo quy định và chỉ được đóng dấu khi có tối thiểu 01 bản ký gốc.

– Tổ chức đón, tiếp khách và đăng ký để Lãnh đạo Trung tâm tiếp.

– Tổ chức in ấn, quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo Quy chế Công tác Văn thư – Lưu trữ của Trung tâm.

– Quản lý nhật trình hoạt động, cấp phát xăng dầu cho các phương tiện.

– Tham gia công tác thu phí, lệ phí các kỳ thi sát hạch.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng KH-TH phân công

 

———————————————————————————

CHUYÊN VIÊN: TRẦN VĂN BIÊN

 

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

– Trình độ LLCT: Trung cấp

– Điện thoại: 0366861972

– Email: tranvanbien @quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính:

– Chịu trách nhiệm trong việc quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật  phương tiện đào tạo và sát hạch tại đơn vị.

         – Lập đề xuất sửa chữa bảo dưỡng các tài sản, thiết bị đột xuất, giám sát quá trình thực hiện sửa chữa và tham gia nghiệm thu khi hoàn thành công việc sửa chữa.

– Chủ trì và phối hợp với phòng Đào tạo lập, trình duyệt thanh toán, nghiệm thu sửa chữa các phương tiện, thiết bị kỹ thuật theo quy định;

– Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa các xe thiết bị trong đơn vị.

– Lập kế hoạch mua vật tư, thiết bị để phục vụ cho công tác đào tạo và sát hạch.

– Lập kế hoạch, quản lý công tác mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm cho các phòng, tổ;

– Trực tiếp Kiểm tra phương tiện trước khi sửa chữa, nghiệm thu sau khi hoàn thiện.

– Tham gia thực hiện và quản lý chi phí, hợp đồng trang trí, khánh tiết.

– Lập kế hoạch phân công và quản lý trực tiếp bảo vệ, phục vụ hàng tháng để đảm bảo công tác an ninh, trật tự và công tác vệ sinh môi trường trong đơn vị.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng KH-TH phân công     

 

———————————————————————————

NHÂN VIÊN:NGÔ THỊ DIẾM HÂN

 

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Trình độ LLCT: Sơ cấp

– Điện thoại: 0392473928

– Email: ngothidiemhan @quangninh.gov.vn 

Công việc chính được giao: 

Thực hiện nhiệm vụ Tổ chức bộ máy:

– Trực tiếp tham gia giải quyết các thủ tục về điều động, đề bạt, bổ nhiệm, nghỉ chế độ và thôi việc cho người lao động trong cơ quan theo quy định; quản lý, lưu trữ hồ sơ của viên chức, nhân viên, giáo viên và người lao động trong Trung tâm.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, nhân viên, giáo viên; đề xuất việc học tập nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong Trung tâm.

– Thực hiện các công việc liên quan đến lưu trữ, thống kê giấy tờ, sổ sách và các dữ liệu liên quan đến các nhân sự, phòng ban trong đơn vị.

– Thực hiện Soạn thảo các văn bản, hợp đồng, quy chế liên quan đến nhân sự.

– Tham gia phục vụ các kỳ thi sát hạch.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng, phó phòng KH-TH phân công.